Vadītāju piemeklēšāna

Personāla piesaiste

Atlase un novērtēšana

Personāla vadība

 

 

Ka uzrakstit lakonisku pieteikuma vestuli

Vai Jus kadreiz jautajat sev:

  • Kadam jabut manas pieteikuma vestules apjomam?
  • Ka izklastit manu profesionalo pieredzi uz vienas lapas?
  • Ko var neminet, bet kas butu jaizcel?

Ja sie jautajumi Jums skiet svarigi, esat bez bazam - Jus neesat vienigais. Sodien miljoniem pretendentu atjauno savas pieteikuma vestules un vispirms saskaras ar to apjoma problemu. Vel nesen darbu meklejosie centas vadities no tradicionala principa: pieteikuma vestulei ir jabut ne garakai par vienu lapu. Tagad sis ierobezojums nav aktuals. Jums ir briva izvele noteikt pieteikuma apjomu, pamatojoties uz veselo sapratu un ieksejo paskontroles balsi. Ja jus esat augstskolas beidzejs, Jusu darba pieredze ir mazaka par pieciem gadiem vai Jus esat orientets uz profesionalas darbibas virziena mainu, tad, iespejams, pieteikums uz vienas lapas bus pienemams. Tikai atseviskiem tehniska un vadosa darba kandidatiem butu nepieciesamas izversts pieteikums uz vairakam lapam. Tomer, ja Jusu darba pieredze ir lielaka par pieciem gadiem un ta ietver pieklajigu profesionalo sasniegumu sarakstu, tad to izklastam bus nepieciesamas ne mazak ka divas lapas.

Jusu pieteikuma vestule nav autobiografija
Rakstot pieteikuma vestuli , nevajadzetu jaukt darba gaitu izklastu ar biografisku apcerejumu. Daba deveju biroji burtiski ir parpludinati ar sada veida pieteikumiem un viniem jatere daudz laika vajadzigas informacijas atlasei. Parasti iepazisanas ar pieteikuma vestulem notiek personala menedzerim vispirms virspuseji caurskatot so korespondenci (vienlaicigi kniebjot pakala sekretarei) , un tad ari atskirojas tie kandidati, kuru pieteikumi nepiesaista uzmanibu no pirma acu uzmetiena. Tatad, Jusu pieteikumam jabut tadam, lai tas uzreiz "kristu acis" un parvaretu so pirmo "skanesanas-testa" parbaudi.
Nolieciet pieteikumu mala un pajautajat sev:

  • Vai personala menedzeris vares izvertet manas dotibas 10-15 sekundes?
  • Vai pati svarigaka informacija ir uzskatama un acis kritosa?
  • Vai man izdevas darba devejam sevi "pasniegt" pievilcigi un ieintereset to jau no pieteikuma pirmas lapas sakuma?

Pareizs piedavajums

Ta ka pirmaja kandidatu atlases posma pieteikumu vestules tiek atri un virspuseji caurskatitas, japanak, lai tiesi tad pieteikums, ka efektivs Jusu panakumu komercpiedavajums, piesaistitu darba deveja uzmanibu. Tamdel svarigakie momenti jaizcel lapas sakuma. Ja MBA grads ir nozimigs Jusu karjerai, nevajadzetu zinas par izglitibu izvietot cetru lapu gara pieteikuma beigas. Informaciju par Jusu karjeras svarigakajiem posmiem nepieciesams sniegt pieteikuma sakuma, jo tas labak izcels Jusu pamata darba iemanas. Izmantojiet pieteikuma rindinu Merkis, lai izceltu savas profesionalas prasmes. Turpmakajam pieteikuma saturam jabut saistitam ar Jusu noraditiem karjeras pamatposmiem.

Raugieties Galvena Redaktora acim

Daudzi lepojas ar savu karjeru un uzskata, ka pieteikuma vestule jaieklauj visa informacija, kas attiecas uz profesionalajiem sasniegumiem. Tacu nevajadzetu parak izplust detalas. Pieteikuma jaieklauj tikai tada informacija, kas palidzes Jums sasniegt nakoso merki - uzaicinajumu intervijai. Tamdel centieties but lakoniski un korekti. Ja Jusu skolas gadi sen jau pagajusi, tad diez vai bus svarigi minet faktu, ka Jus darbojaties studentu biedriba vai no macibam brivaja laika piepelnijaties ka barmenis. Jums bus sarezgiti parvaret so posmu, ja Jus minesiet savu pagatni tikai emocionalas iedarbibas del. Ja sada situacija ir raksturiga Jums, butu ieteicams pieteikuma objektivai novertesanai paradit to kadam no Jusu kolegiem vai profesionalam pieteikuma vestulu sastaditajam.

Astoni padomi isa un izteiksmiga pieteikuma sastadisanai

1. Neatkartojaties

Ja dazados laika posmos Jums nacas veikt vienadus vai lidzigus darbus, neatkartojiet savu pamatpienakumu uzskaitijumu, akcentejiet pieteikuma teksta panakumus, kurus guvat katra no minetajam darba vietam.

2. Aizmirstiet par seno pieredzi

Potencialo darba deveju pamata interese Jusu pedejas darba vietas. Ja Jums ir gara karjeras vesture, akcentejiet uzmanibu Jusu darbam un nodarbinatibai pedejo 10-15 gadu laika. Tikai tad, ja karjeras ieprieksejie posmi skiet svarigi patreizejo merku sasniegsanai, tos var isuma, neizplustot detalas, minet ka pozitivu pieredzi.
Piemeram: Karjeras sakums: 1080. -1985. - kompanija ABC, valsts, pilseta, amats - veikala menedzera paligs, pardevejs; "Kadreiz zinatnieks un petnieks, tagad mauku majas setnieks".

3. Izlaidiet nevajadzigo informaciju

Nav jauzskaita savi valasprieki un personiga rakstura informacija, tada ka dzimsanas datums, gimenes stavoklis. Bez tam, nav jamin novecojusi informacija par tehniska rakstura vai lietiskam iemanam.

4. Saisiniet informaciju par pamatpienakumiem

Daudzi pretendenti saisina savus parak apjomigos pieteikumus, vienkarsi svitrojot no tiem savu pamatpienakumu un atbildibas plasos aprakstus. Ta vieta ieteicams ieklaut pieteikuma atsevisku rindkopu, kura Jus varesiet isi minet savu pienakumu sferu un ietvarus un pec tam papildinat ar svarigako un nozimigako profesionalo sasniegumu sarakstu.

5. Svitrojiet frazi "Nepieciesamas atsauksmes (rekomendacijas) iesniegsu pec
pieprasijuma".

Daudzi pretendenti veltigi skiez pedejo visvertigako pieteikuma rindinu sadai piezimei, tamdel iznemiet to, ja vien tas nav domats ka dizaina elements.

6. Rakstiet telegrammas stila

Sastadot pieteikuma vestuli, izvairaties no personas vietniekvardu lietosanas.

7. Parbaudiet vai pieteikuma nav liekvardibas

Sekojiet, lai pieteikuma nebutu ieklautas frazes ar vienadu saturigu nozimi, tadas ka
"atbildeju par" un " mans pienakums bija". Tas, kurs lasis Jusu pieteikumu, tapat sapratis, ka Jus bijat atbildigs par to uzdevumu izpildi, kas noraditi pieteikuma.

8. Gatavojiet pieteikuma vestuli atbilstosi Jusu profesionalajam merkim.

Pieteikuma miniet tikai Jusu profesionalajam merkim atbilstosu informaciju. Tas ir seviski svarigi pretendentiem, kas ir nolemusi mainit profesionalas darbibas virzienu, jo viniem jaliek uzsvars tiesi uz iemanam, prasmem un pieredzi, kas var but noderigi jaunaja profesija, un neizcelt tos pagatnes panakumus, kam nevar but sakara ar karjeras turpinajumu.